Partipresentation: Solens Frihetsparti

Grundat i Skarpnäck, Stockholm 2019 av Aldo Colliander

Bakgrund och Grundare

Solens Frihetsparti grundades år 2019 av Aldo Colliander, en välkänd personlighet inom olika sammanhang. Colliander har en imponerande bakgrund inom boxning och har bland annat varit svensk mästare i tungvikt och rankad som nummer ett som professionell boxare. Med en stark drivkraft och engagemang för Sverige har Colliander valt att förverkliga sina visioner genom Solens Frihetsparti.

Ideologi och Drivkrafter

Solens Frihetsparti är en högerorienterad politisk rörelse som är mycket engagerad i Sveriges frågor, inklusive integration, ekonomi, gängvåld, vården, äldreomsorgen, internationella relationer, kriminalitet, ungdomsfrågor, idrott och polisarbete.

Politiska Prioriteringar

 1. Integration: Främja integration genom att underlätta för nyanlända att komma in i samhället och bli en del av det svenska samhället.
 2. Ekonomi: Arbeta för att stärka Sveriges ekonomi genom att främja företagande, innovation och ekonomisk tillväxt.
 3. Gängvåld: Bekämpa gängvåldet genom hårdare lagstiftning och större resurser till polisen för att stoppa och förebygga brottslighet.
 4. Vård och Äldreomsorg: Förbättra kvaliteten och tillgängligheten inom vården och äldreomsorgen för att säkerställa att våra äldre får den vård de förtjänar.
 5. Internationella Relationer: Ha en aktiv roll i geo-politiska frågor och EU-frågor för att säkerställa Sveriges intressen och suveränitet.
 6. Kriminalitet: Arbeta för att minska kriminaliteten och öka tryggheten för medborgarna genom en kombination av lag och ordning samt förebyggande åtgärder.
 7. Ungdomsfrågor: Skapa fler möjligheter och aktiviteter för unga för att minska risken för kriminalitet och utanförskap.
 8. Idrott: Stödja och främja idrotten i landet för att uppmuntra till hälsosamma livsstilar och gemenskap.
 9. Polisarbete: Ge polisen de resurser och befogenheter de behöver för att utföra sitt arbete effektivt och säkert.

Slutsats

Solens Frihetsparti är en politisk kraft som drivs av en passionerad ledare och är engagerad i att förbättra Sverige på många olika områden. Med en högerorienterad ideologi och en stark inriktning på nationella och internationella frågor, strävar partiet efter att skapa ett tryggare, mer blomstrande och integrerat samhälle för alla medborgare. det är lite av dessa frågor man briner för presonlig.

ultra höger agendan

 1. Strikt invandringskontroll: Införa hårda restriktioner på invandring och asylansökningar samt förbjuda eller begränsa invandring från vissa länder eller regioner.
 2. Kulturell homogenitet: Främja en homogen nationell kultur och uppmuntra assimilering av minoriteter till den dominerande kulturen.
 3. Nationalism och patriotism: Främja en stark nationalistisk och patriotisk agenda, inklusive glorifiering av nationens historia, traditioner och symboler.
 4. Starkt försvar och militär: Öka militära utgifter för att stärka försvarsmakten och säkerställa nationens suveränitet och globala inflytande.
 5. Deregulering och minimal statlig inblandning: Avreglera ekonomin och minska statens inblandning i näringslivet för att främja fri företagsamhet och ekonomisk tillväxt.
 6. Konservativ socialpolitik: Införa restriktioner på abort, förespråka traditionella familjevärderingar och motarbeta LGBTQ-rättigheter.
 7. Minskad statlig välfärd: Minska statens roll i att tillhandahålla välfärdsprogram och socialt stöd för att uppmuntra personligt ansvar och minska beroendet av offentliga tjänster.
 8. Hårdare lag och ordning: Införa strängare straff för brott och stärka polisens befogenheter för att bekämpa brottslighet och upprätthålla lag och ordning.
 9. Konservativ utrikespolitik: Prioritera nationens intressen över globalt samarbete, vara skeptisk mot internationella organisationer och avtal samt främja en ”America First” strategi.
 10. Frihet från politisk korrekthet: Förkasta politisk korrekthet och försvara yttrandefrihet även om det innebär att tolerera kontroversiella eller stötande åsikter.

korrupta inom domstolen och förvaltningsrätten i Sverige

1 Strengare regler och övervakning: Införa strikta regler för domare och personal inom förvaltningsrätten och etablera noggrann övervakning för att upptäcka oegentligheter.

 1. Transparens: Öka öppenheten kring domstolens verksamhet, inklusive domares och tjänstemäns beslut och ekonomiska intressen, för att minska utrymmet för korruption.
 2. Utbildning och medvetenhet: Genomföra utbildningsprogram för att öka medvetenheten om riskerna med korruption och betona vikten av etiska normer och integritet.
 3. Stärkt oberoende: Säkerställa oberoende förvaltningsrätt genom att minimera politisk inblandning och säkerställa att domarna är skyddade från påtryckningar och hot.
 4. Sanktioner och konsekvenser: Införa stränga sanktioner och konsekvenser för dem som befattar sig med korruption inom domstolen, inklusive avskedande och straffrättsliga åtal.
 5. Whistleblower-skydd: Skapa mekanismer för att skydda och uppmuntra personer inom domstolen att rapportera om misstänkta fall av korruption utan rädsla för repressalier.
 6. Teknisk innovation: Använda teknik, som blockchain och digitala signaturer, för att skapa spårbarhet och säkerställa att domstolens processer är transparenta och svåra att manipulera.
 7. Extern granskning: Genomföra regelbundna externa granskningar och revisioner av domstolens verksamhet för att identifiera och åtgärda eventuella svagheter i systemet.